Semințe / material biologic

  • Biodiversitate, bioremediere și fitoremediere de soluri poluate, conservarea biodiversității, ecologie.