top of page
 • Poza scriitoruluiAGRIM

USAMV Iași

Actualizată în: 10 mar. 2021

Începuturi

Facultatea de Agricultură este parte integrantă a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi şi ocupă un rol important în sistemul educaţional agricol din ţara noastră.


Începuturile învăţământului agricol ieşean se regăsesc în prima jumătate a secolului al XIX–lea, mai precis între anii 1842 – 1848, când primul mare agronom român, Ion Ionescu de la Brad, al cărui nume îl poartă astăzi Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Iaşi, prezintă primele cursuri de agricultură la Academia Mihăileană din capitala Moldovei.


Anul 1912 reprezintă data oficială de înfiinţare a învăţământului agronomic la Iaşi, când prin Legea Invăţământului Superior, publicată în Monitorul Oficial din luna martie, se stabileşte funcţionarea Secţiei de Ştiinţe Agricole, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii din Iaşi.

Începând cu anul 1933, Secţiunea de Ştiinţe Agricole se transformă în Facultatea de Ştiinţe Agricole a Universităţii din Iaşi, cu sediul la Chişinău şi a cărei bază materială era constituită din imobile, ferme, podgorii şi pepiniere, inclusiv câmpurile experimentale de la Ezăreni, Adamachi şi punctul zootehnic Copou, aflate în judeţul Iaşi.


În anul 1940, ca urmare a ultimatumului sovietic pentru punerea în aplicare a Tratatului Ribentrop – Molotov, România pierde Basarabia, astfel că Facultatea de Ştiinţe Agricole se desfiinţează. Personalul didactic şi o parte din bunurile materiale se transferă la Iaşi unde, prin Legea nr. 922 din 17 octombrie 1941, se reînfiinţează Facultatea de Agronomie la Universitatea din Iaşi.


În anul 1948, prin decizia Ministerului Învăţământului nr. 26237, publicată în Monitorul Oficial din 24 octombrie, se înfiinţează Institutul Agronomic Iaşi cu Facultatea de Agrotehnică, la care se adaugă, în anul 1951 Facultatea de Horticultură şi Facultatea de Zootehnie, iar în anul 1961 Facultatea de Medicina Veterinară.


Facultatea de Agricultură astăzi

După numeroase, dar vremelnice schimbări de organizare academică şi denumire, cele mai importante petrecute în anul 1990, vechiul Institut Agronomic funcţionează în prezent sub denumirea de Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară (USAMV) „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi şi include Facultăţile de Agricultură, Horticultură, Medicină Veterinară şi Zootehnie.


Facultatea de Agricultură îşi desfăşoară activitatea în baza legilor universitare în vigoare, a Cartei Universitare şi a regulamentelor proprii de funcţionare, care au la bază următoarele principii generale: relevanţa calificării universitare pe piaţa muncii, funcţionalitatea şi adecvarea profesionale, transferabilitatea, coerenţa, accesibilitatea şi continuitatea, egalitatea şanselor educaţionale şi profesionale, flexibilitatea şi dezvoltarea personală.


ACTIVITAȚI


Misiune şi obiective

Facultatea de Agricultură este parte integrantă a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi şi ocupă un rol important în sistemul educaţional agricol din ţara noastră.


Oferta academică a Facultăţii de Agricultură se defineşte prin programe de licenţă şi de master acreditate, care au un impact profesional important atât în România, cât şi în străinătate, calitate în educaţie şi performanţă în cercetarea ştiinţifică.


În cadrul Facultăţii de Agricultură, funcţionează 7 programe de studii de licenţă, Agricultură, Montanologie, Inginerie Economică în Agricultură, Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole şi Biologie sunt acreditate, Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară, Protecţia consumatorului şi a mediului şi 11 programe de studii de masterat.

Din punct de vedere administrativ, Facultatea de Agricultură este organizată în Departamentul de Pedotehnică, Departamentul de Ştiinţa plantelor şi Departamentul de Agroeconomie.


Misiunea de bază a Facultăţii de Agricultură este aceea de formare a specialiştilor pentru unul din cele mai complexe domenii ale economiei naţionale. Aceştia vor avea o bogată pregătire teoretică şi practică, fiind capabili să gestioneze problemele tot mai complexe din agricultura românească. De asemenea, prin cunoştinţele dobândite vor putea exercita funcţii de management şi marketing, exploatare a utilajelor specifice, protecţia plantelor etc. Toate acestea în conformitate cu noile legi specifice din agricultură, cu dinamica fondului funciar, cu noile cerinţe europene.


Totodată, viitorii absolvenţi ai facultaţii sunt instruiţi pentru activitatea de cercetare, pedagogie şi metodică pentru a deveni cadre didactice în învăţământul preuniversitar şi universitar.


O altă misiune a Facultăţii este şi aceea de pregătire continuă a absolvenţilor prin masterat, doctorat sau alte specializări postuniversitare.


Realizarea misiunii se bazează pe îndeplinirea următoarelor obiective: – asigurarea numărului de studenţi corespunzător bazei tehnico – materiale şi nivelului de absorbţie al pieţei cu forţă de muncă; – dezvoltarea şi modernizarea bazei tehnico – materiale pentru învăţământ şi cercetare; – creşterea calităţii procesului de învăţământ şi a cercetării ştiinţifice, prin asigurarea spaţiilor de învăţământ, laboratoare de cercetare, ateliere de proiectare, câmpuri şi loturi experimentale, mijloace de informatizare, biblioteci, cât şi generalizarea sistemului concurenţial privind licitarea unor programe de cercetare pe plan local, naţional şi internaţional; – conservarea, dezvoltarea, aplicarea şi răspândirea creaţiei ştiinţifice în domeniul agricol, inginerie alimentara, stiinte economice, biologie; – specializarea postuniversitară a absolvenţilor prin masterat şi doctorat; – perfecţionarea activităţii didactico-metodice a absolvenţilor noştri care vor deveni cadre didactice în gimnazii şi licee agroindustriale, licee de cultură generală, universităţi; – actualizarea instruirii absolvenţilor din zona de influenţă a Universităţii de ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi, prin cursuri de specializare; – acordarea de consultanţă agenţilor economici în domeniul producţiei agricole şi a celei colaterale; – ameliorarea continuă a activităţilor şi performanţelor prin valorificarea experienţei universităţilor şi centrelor de cercetare de referinţă din ţară şi străinătate în domeniul producţiei agricol

CERCETARE STIINȚIFICĂ


Obiectiv principal

Obiectivul principal al Facultăţii de Agricultură îl reprezintă creşterea performanţei în activitatea de cercetare, inovare şi dezvoltare tehnologică, precum şi consolidarea colaborării cu mediul economic, în vederea creşterii prestigiului ştiinţific şi sporirii vizibilităţii la nivel naţional şi internaţional.


Obiective operaţionale ale activităţii de cercetare

Tematica de cercetare ştiinţifică se desfăşoară preponderent interdisciplinar şi are atât caracter fundamental, cât şi aplicativ, de inovare şi transfer tehnologic, în concordanţă cu cerinţele actuale şi de perspectivă ale agriculturii, în special în Podişul Moldovei, dar şi în zona montană din nord-vestul Moldovei. Arealele menţionate anterior reprezintă o prioritatea ştiinţifică pentru colectivele de cercetare din facultate, deoarece aceste colective coordonează cercetări integrate în reţeaua naţională de cercetare în domeniu, sunt competitive şi primesc recunoaştere ştiinţifică prin realizările obţinute. Componentă principală a procesului de învăţământ şi inovare, activitatea de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică din cadrul Facultăţii de Agricultură se desfăşoară sub egida Centrului de Cercetări Agronomice (cod de identificare 163/26.01.2001 şi certificat nr. 24/CC-B), fiind direcţionată pe obiective prioritare, rezultate din necesităţile actuale şi de perspectivă ale României, inclusiv din problematica europeană în domeniu.


Subdomenii de cercetare

Centrul este structurat pe trei subdomenii de cercetare şi anume:

 1. cercetări biologice – subdomeniu în cadrul căruia se încadrează cercetările colectivelor de la disciplinele de Fiziologia plantelor, Genetică, Ameliorarea plantelor, Fitopatologie şi Microbiologie;

 2. cercetări tehnologice – subdomeniu în care se desfăşoară cercetările colectivelor de la disciplinile de Agrotehnică, Fitotehnie, Îmbunătăţiri funciare şi Cultura plantelor furajere;

 3. cercetări economice – subdomeniu în care îşi desfăşoară activitatea de cercetare colectivele disciplinelor repartizate administrativ la departamentul de Agroeconomie.

Activităţi de cercetare-dezvoltare


A. Pentru realizarea obiectivelor de cercetare ale Facultăţii de Agricultură, cadrele didactice vor efectua următoarele tipuri de activităţi:

A.1. Cercetări fundamentale, orientate spre dezvoltarea ştiinţelor de bază în domeniul agricol, şi anume:

 1. bazele fizologiei vegetale;

 2. bazele anatomiei şi morfologiei plantelor;

 3. bazele geneticii vegetale;

 4. bazele pedologiei.

A.2. Cercetări avansate privind:

 1. studierea, dirijarea şi grăbirea proceselor de humificare cu ajutorul microorganismelor din sol;

 2. ameliorarea şi valorificarea solurilor slab productive, alcalice, acide, cu exces de umiditate sau afectate de eroziune;

 3. valorificarea terenurilor degradate prin înfiinţarea pajiştilor temporare şi prin ameliorarea celor permanente;

 4. utilizarea asolamentelor ca mijloc de combatere integrată a buruienilor, bolilor şi dăunătorilor;

 5. modificarea însuşirilor fizico-chimice ale solurilor prin asolamente raţionale, sisteme de fertilizare şi amendare, lucrări mecanice şi irigaţii;

 6. studierea consumului şi bilanţului elementelor nutritive la principalele plante de cultură în experienţe de lungă durată;

 7. utilizarea fertilizării foliare ca mijloc de protecţie a mediului şi îmbunătăţirii calităţii produselor vegetale;

 8. valorificarea complexă a principiilor active din plantele medicinale, aromatice şi tinctoriale pentru obţinerea de noi produse alimentare, farmaceutice şi cosmetice;

 9. îmbogăţirea colecţiilor de germoplasmă prin utilizarea efectului mutagen al unor substanţe chimice şi al radiaţiilor ionizante;

 10. raţionalizarea unor verigi tehnologice în cultura plantelor de câmp;

 11. extinderea metodelor moderne de conducere a exploataţiilor agricole prin informatizarea gestiunii economice ale acestora;

 12. elaborarea de studii de perspectivă şi prognoză în vederea optimizării structurii exploataţiilor agricole în ce priveşte suprafaţa şi structura culturilor;

 13. realizarea de programe de bioinformatică pentru tehnologiile principalelor culturi şi pentru gestionarea colecţiilor de germoplasmă utilizate în ameliorarea plantelor.

A.3. Cercetări aplicative privind introducerea în producţie a rezultatelor obţinute:

 1. aplicarea tehnologiilor optime la toate speciile vegetale;

 2. realizarea de modele experimentale – ferme pilot – pentru exploataţiile agricole familiale;

 3. realizarea de activităţi de consultanţă şi marketing pentru exploataţiile familiale şi pentru societăţile cu profil agricol;

 4. sprijinirea activităţii ştiinţifice a tinerilor pe perioada stagiului de masterat şi doctorat;

 5. realizarea de activităţi vizând schimbul de informaţii ştiinţifice în domeniul agricol: simpozioane, congrese, workshop-uri, publicaţii şi conectare la internet;

 6. realizarea transferului tehnologic spre exploataţiile familiale şi societăţile cu profil agricol;

 7. stabilirea de relaţii ştiinţifice cu unităţi de cercetare de învăţământ superior şi agenţi economici din ţară şi străinătate pentru desfăşurarea de activităţi de cooperare ştiinţifică şi tehnică în domeniul agricol;

 8. elaborarea de norme naţionale de calitate şi control pentru produse, procese şi tehnologii în acord cu cele existente pe plan internaţional.

B. Pentru consolidarea şi dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică, propunem următoarele acţiuni punctuale:

 1. dezvoltarea tematicilor de cercetare multidisciplinară, susţinute prin activităţi de cercetare în echipe mixte şi integrarea acestora pe termen mediu şi lung în direcţii de cercetare specifice facultăţii;

 2. definirea domeniilor prioritare de cercetare şi corelarea direcţiilor de cercetare ale departamentelor cu priorităţile politicii de cercetare ale facultăţii şi ale USAMV Iaşi;

 3. stabilirea unor traiectorii de cercetare, în domeniile în care există tradiţie şi realizări recunoscute pe plan naţional şi internaţional;

 4. identificarea oportunităţilor privind sursele de finanţare pentru cercetare ştiinţifică şi informarea operativă a cadrelor didactice, masteranzilor şi doctoranzilor asupra acestor oportunităţi;

 5. mobilizarea cadrelor didactice pentru elaborarea şi implicarea lor în proiecte de cercetare, educaţie, formare profesională şi stimularea eforturilor pentru obţinerea de finanţări prin programe de cercetare,

 6. organizarea de workshop-uri pentru tinerii cercetători în care să fie dezbătute aspecte esenţiale în conceperea şi derularea proiectelor de cercetare;

 7. angajarea de tineri cercetători şi promovarea cercetătorilor din structura proprie, pentru asigurarea unui colectiv solid, care să participe la consolidarea direcţiilor de cercetare specifice facultăţii;

 8. invitarea unor personalităţi ştiinţifice de nivel naţional şi internaţional, pentru susţinerea de conferinţe, workshop-uri şi ateliere tematice;

 9. facilitarea accesului doctoranzilor şi masteranzilor la infrastructura de cercetare existentă şi la Institutul de Cercetare pentru Agricultură şi Mediu;

 10. identificarea şi intensificarea activităţilor de transfer de cunoştinţe şi tehnologie spre potenţialii beneficiari;

 11. concentrarea eforturilor pentru obţinerea de finanţări prin programe de cercetare ştiinţifică, pe baza de granturi, programe, contracte cu agenţii economici etc., care să îmbunătăţească infrastructura de cercetare la fiecare departament şi în cadrul centrelor de cercetare ale Facultăţii de Agricultură;

 12. îmbunătăţirea organizării simpozionului ştiinţific al Facultăţii de Agricultură;

 13. susţinerea Volumului Facultăţii de Agricultură, seria Agronomie, în efortul de a deveni revistă cotată ISI;

 14. susţinerea participării cadrelor didactice la simpozioane ştiinţifice, conferinţe, mese rotunde, etc. în ţară şi străinătate şi publicarea a cât mai multor lucrări ştiinţifice, în reviste cotate ISI şi indexate în baze de date internaţionale;

 15. atragerea masteranzilor şi doctoranzilor în cercetare, alături de profesori şi consilierea acestora pentru iniţierea în managementul proiectelor;

 16. îmbunătăţirea activităţii cercurilor ştiinţifice studenţeşti, la fiecare grup de discipline şi atragerea doctoranzilor, masteranzilor şi studenţilor în cercetarea şiinţifică a departamentelor;

 17. organizarea anuală a sesiunii cercurilor ştiinţifice studenţeţti şi participarea studenţilor la concursurile anuale profesional-ştiinţifice organizate de USAMV Iaşi şi de către celelalte universităţi de profil (Agronomiada etc.).


CONTACT


Pagina web: uaiasi.ro

Adresă: Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, 700490, Iaşi

Secretariat:

Tel: 0232 219 175 Email: secr_agr@uaiasi.ro

105 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate

GLISSANDO

Σχόλια


Ο σχολιασμός έχει απενεργοποιηθεί.
bottom of page