• AGRIM

USAMV Iași

Actualizată în: Mart. 10

Începuturi

Facultatea de Agricultură este parte integrantă a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi şi ocupă un rol important în sistemul educaţional agricol din ţara noastră.


Începuturile învăţământului agricol ieşean se regăsesc în prima jumătate a secolului al XIX–lea, mai precis între anii 1842 – 1848, când primul mare agronom român, Ion Ionescu de la Brad, al cărui nume îl poartă astăzi Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Iaşi, prezintă primele cursuri de agricultură la Academia Mihăileană din capitala Moldovei.


Anul 1912 reprezintă data oficială de înfiinţare a învăţământului agronomic la Iaşi, când prin Legea Invăţământului Superior, publicată în Monitorul Oficial din luna martie, se stabileşte funcţionarea Secţiei de Ştiinţe Agricole, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii din Iaşi.

Începând cu anul 1933, Secţiunea de Ştiinţe Agricole se transformă în Facultatea de Ştiinţe Agricole a Universităţii din Iaşi, cu sediul la Chişinău şi a cărei bază materială era constituită din imobile, ferme, podgorii şi pepiniere, inclusiv câmpurile experimentale de la Ezăreni, Adamachi şi punctul zootehnic Copou, aflate în judeţul Iaşi.


În anul 1940, ca urmare a ultimatumului sovietic pentru punerea în aplicare a Tratatului Ribentrop – Molotov, România pierde Basarabia, astfel că Facultatea de Ştiinţe Agricole se desfiinţează. Personalul didactic şi o parte din bunurile materiale se transferă la Iaşi unde, prin Legea nr. 922 din 17 octombrie 1941, se reînfiinţează Facultatea de Agronomie la Universitatea din Iaşi.


În anul 1948, prin decizia Ministerului Învăţământului nr. 26237, publicată în Monitorul Oficial din 24 octombrie, se înfiinţează Institutul Agronomic Iaşi cu Facultatea de Agrotehnică, la care se adaugă, în anul 1951 Facultatea de Horticultură şi Facultatea de Zootehnie, iar în anul 1961 Facultatea de Medicina Veterinară.


Facultatea de Agricultură astăzi

După numeroase, dar vremelnice schimbări de organizare academică şi denumire, cele mai importante petrecute în anul 1990, vechiul Institut Agronomic funcţionează în prezent sub denumirea de Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară (USAMV) „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi şi include Facultăţile de Agricultură, Horticultură, Medicină Veterinară şi Zootehnie.


Facultatea de Agricultură îşi desfăşoară activitatea în baza legilor universitare în vigoare, a Cartei Universitare şi a regulamentelor proprii de funcţionare, care au la bază următoarele principii generale: relevanţa calificării universitare pe piaţa muncii, funcţionalitatea şi adecvarea profesionale, transferabilitatea, coerenţa, accesibilitatea şi continuitatea, egalitatea şanselor educaţionale şi profesionale, flexibilitatea şi dezvoltarea personală.

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Ion Ionescu de la Brad din Iaşi

ACTIVITAȚI


Misiune şi obiective

Facultatea de Agricultură este parte integrantă a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi şi ocupă un rol important în sistemul educaţional agricol din ţara noastră.


Oferta academică a Facultăţii de Agricultură se defineşte prin programe de licenţă şi de master acreditate, care au un impact profesional important atât în România, cât şi în străinătate, calitate în educaţie şi performanţă în cercetarea ştiinţifică.


În cadrul Facultăţii de Agricultură, funcţionează 7 programe de studii de licenţă, Agricultură, Montanologie, Inginerie Economică în Agricultură, Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole şi Biologie sunt acreditate, Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară, Protecţia consumatorului şi a mediului şi 11 programe de studii de masterat.

Din punct de vedere administrativ, Facultatea de Agricultură este organizată în Departamentul de Pedotehnică, Departamentul de Ştiinţa plantelor şi Departamentul de Agroeconomie.


Misiunea de bază a Facultăţii de Agricultură este aceea de formare a specialiştilor pentru unul din cele mai complexe domenii ale economiei naţionale. Aceştia vor avea o bogată pregătire teoretică şi practică, fiind capabili să gestioneze problemele tot mai complexe din agricultura românească. De asemenea, prin cunoştinţele dobândite vor putea exercita funcţii de management şi marketing, exploatare a utilajelor specifice, protecţia plantelor etc. Toate acestea în conformitate cu noile legi specifice din agricultură, cu dinamica fondului funciar, cu noile cerinţe europene.


Totodată, viitorii absolvenţi ai facultaţii sunt instruiţi pentru activitatea de cercetare, pedagogie şi metodică pentru a deveni cadre didactice în învăţământul preuniversitar şi universitar.


O altă misiune a Facultăţii este şi aceea de pregătire continuă a absolvenţilor prin masterat, doctorat sau alte specializări postuniversitare.


Realizarea misiunii se bazează pe îndeplinirea următoarelor obiective: – asigurarea numărului de studenţi corespunzător bazei tehnico – materiale şi nivelului de absorbţie al pieţei cu forţă de muncă; – dezvoltarea şi modernizarea bazei tehnico – materiale pentru învăţământ şi cercetare; – creşterea calităţii procesului de învăţământ şi a cercetării ştiinţifice, prin asigurarea spaţiilor de învăţământ, laboratoare de cercetare, ateliere de proiectare, câmpuri şi loturi experimentale, mijloace de informatizare, biblioteci, cât şi generalizarea sistemului concurenţial privind licitarea unor programe de cercetare pe plan local, naţional şi internaţional; – conservarea, dezvoltarea, aplicarea şi răspândirea creaţiei ştiinţifice în domeniul agricol, inginerie alimentara, stiinte economice, biologie; – specializarea postuniversitară a absolvenţilor prin masterat şi doctorat; – perfecţionarea activităţii didactico-metodice a absolvenţilor noştri care vor deveni cadre didactice în gimnazii şi licee agroindustriale, licee de cultură generală, universităţi; – actualizarea instruirii absolvenţilor din zona de influenţă a Universităţii de ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi, prin cursuri de specializare; – acordarea de consultanţă agenţilor economici în domeniul producţiei agricole şi a celei colaterale; – ameliorarea continuă a activităţilor şi performanţelor prin valorificarea experienţei universităţilor şi centrelor de cercetare de referinţă din ţară şi străinătate în domeniul producţiei agricol

CERCETARE STIINȚIFICĂ


Obiectiv principal

Obiectivul principal al Facultăţii de Agricultură îl reprezintă creşterea performanţei în activitatea de cercetare, inovare şi dezvoltare tehnologică, precum şi consolidarea colaborării cu mediul economic, în vederea creşterii prestigiului ştiinţific şi sporirii vizibilităţii la nivel naţional şi internaţional.


Obiective operaţionale ale activităţii de cercetare

Tematica de cercetare ştiinţifică se desfăşoară preponderent interdisciplinar şi are atât caracter fundamental, cât şi aplicativ, de inovare şi transfer tehnologic, în concordanţă cu cerinţele actuale şi de perspectivă ale agriculturii, în special în Podişul Moldovei, dar şi în zona montană din nord-vestul Moldovei. Arealele menţionate anterior reprezintă o prioritatea ştiinţifică pentru colectivele de cercetare din facultate, deoarece aceste colective coordonează cercetări integrate în reţeaua naţională de cercetare în domeniu, sunt competitive şi primesc recunoaştere ştiinţifică prin realizările obţinute. Componentă principală a procesului de învăţământ şi inovare, activitatea de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică din cadrul Facultăţii de Agricultură se desfăşoară sub egida Centrului de Cercetări Agronomice (cod de identificare 163/26.01.2001 şi certificat nr. 24/CC-B), fiind direcţionată pe obiective prioritare, rezultate din necesităţile actuale şi de perspectivă ale României, inclusiv din problematica europeană în domeniu.


Subdomenii de cercetare

Centrul este structurat pe trei subdomenii de cercetare şi anume:

  1. cercetări biologice – subdomeniu în cadrul căruia se încadrează cercetările colectivelor de la disciplinele de Fiziologia plantelor, Genetică, Ameliorarea plantelor, Fitopatologie şi Microbiologie;

  2. cercetări tehnologice – subdomeniu în care se desfăşoară cercetările colectivelor de la disciplinile de Agrotehnică, Fitotehnie, Îmbunătăţiri funciare şi Cultura plantelor furajere;

  3. cercetări economice – subdomeniu în care îşi desfăşoară activitatea de cercetare colectivele disciplinelor repartizate administrativ la departamentul de Agroeconomie.

Activităţi de cercetare-dezvoltare


A. Pentru realizarea obiectivelor de cercetare ale Facultăţii de Agricultură, cadrele didactice vor efectua următoarele tipuri de activităţi:

A.1. Cercetări fundamentale, orientate spre dezvoltarea ştiinţelor de bază în domeniul agricol, şi anume:

  1. bazele fizologiei vegetale;

  2. bazele anatomiei şi morfolog